Cấp quyền thay đổi định dạng thời gian cho tài khoản User trong hệ thống Windows local.

 Cấp quyền thay đổi định dạng thời gian cho tài khoản User trong hệ thống Windows local. Trong hệ thống mạng nội bộ công ty, doanh nghiệp th...
SSD hoạt động như thế nào?

SSD hoạt động như thế nào?

SD (solid state drive, hay còn gọi là ổ đĩa đặc mà tên này nghe kì nên giờ chẳng còn ai xài) là một thiết bị lưu trữ lâu dài của máy tính. ...