Cấp quyền thay đổi định dạng thời gian cho tài khoản User trong hệ thống Windows local.

 Cấp quyền thay đổi định dạng thời gian cho tài khoản User trong hệ thống Windows local. Trong hệ thống mạng nội bộ công ty, doanh nghiệp th...

Tắt "kích hoạt chế độ rãnh tay" trên các máy Samsung nhà mạng Sprint.

Tắt "kích hoạt chế độ rãnh tay" trên các máy Samsung nhà mạng Sprint.    Điện thoại xách tay nhà mạng Sprint thường xuất hiện màn ...